Darowizny

STOWARZYSZENIA REKREACYJNO – SPORTOWEGO "GWIAZDA"

Podatnicy uzyskujący przychody na terytorium Polski mają obowiązek złożyć roczne zeznanie podatkowe do końca kwietnia roku następnego rozliczające osiągnięte w poprzednim roku kalendarzowym dochody. Przy okazji rozliczania rocznego podatnik ma prawo do odliczenia darowizn przekazanych na cele pożytku publicznego.

Czym jest darowizna?

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy kodeks cywilny przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Nie stanowią darowizny następujące bezpłatne przysporzenia:

    gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu,

    gdy ktoś zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nienabyte.

Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Darowizna podlega opodatkowaniu

Darowizny w świetle ustaw o podatku dochodowym zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów jak również nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Należy jednak pamiętać, że obdarowany będzie zobowiązany uiścić podatek od spadków i darowizn według właściwej dla danej rzeczy stawki.

Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu tym podatkiem podlega nabycie przez osoby fizyczne:

  •     rzeczy znajdujących się na terytorium Polski,
  •     praw majątkowych, które będą wykonane na terytorium Polski.

Obowiązek opodatkowania otrzymanej darowizny będzie miał miejsce w momencie dokonania czynności nabycia rzeczy w drodze darowizny, a zatem z dniem złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w przypadku zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy, obowiązek podatkowy otrzymanej darowizny powstanie z momentem realizacji przyrzeczonego świadczenia (sytuacja taka może wystąpić w przypadku, gdy z uwagi na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron).

Innym momentem opodatkowania darowizny jest sytuacja nabycia darowizny z polecenia darczyńcy. Obowiązek opodatkowania tej darowizny powstanie w momencie wykonania polecenia.

Kiedy zaistnieje prawo do odliczenia darowizn?

Zgodnie z art. 26 ust 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartość przekazanych darowizn maksymalnie w wysokości 6% kwoty dochodu.

Na rzecz jakich podmiotów darowizna podlega odliczeniu?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w myśl art. 3 ust. 2 oraz 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odliczeniu od dochodu w kwocie nie większej niż 6% jego wysokości podlegają darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych w tym także:

  • Niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub  samorządowymi osobami prawnymi, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku,
  • Osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,
  • Osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielniom socjalnym,
  • spółkom akcyjnym i  z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubom sportowym, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Dowiedz się więcej.